Våra stadgar

Våra stadgar behandlar allt från föreningens ändamål till hur det fungerar med medlemskap, ekonomi och organisation hos oss. Stadgarna fastställdes vid årsmötet 2010.

§ 1 Föreningens ändamål

Magen David Adom (”Röda Davidsskölden”), Israel Red Cross National Society – MDA – är en humanitär, opolitisk, civil organisation i Israel som är medlem i Internationella Röda Korset. MDA svarar för Israels blodbank, akut icke-sjukhusanknuten sjukvård och ambulansverksamhet. MDA hjälper alla, oavsett nationalitet, religion, etnisk tillhörighet eller kön. MDA medverkar också i internationell katastrofhjälp.

Svenska vänföreningen till Magen David Adom – SMDA – är en stöd- och vänföreningen till MDA. Föreningen skall stödja organisationen i Israel genom att bidra till finansieringen av MDA:s verksamhet samt sprida kunskapen om denna. SMDA följer i tillämpliga delar de regler som gäller för MDA.

§ 2 Medlemskap

2.1. Medlemskap kan erhållas av såväl fysisk som juridisk person som stödjer föreningens syfte och ändamål.

2.1.1. Hedersmedlem utses av ordinarie årsmöte.

2.2. Medlemsavgift fastställs av årsmötet och skall erläggas av alla medlemmar utom hedersmedlemmar.

2.3. Uteslutning ur föreningen kan beslutas av styrelsen gällande medlem som motverkar föreningens ändamål, eller som trots påminnelse inte har erlagt sin avgift.

§ 3 Ekonomi

3.1. Intäkter. Föreningen kan ta emot intäkter förutom genom medlemsavgifter, även i form av kontanta pengar genom donationer, och gåvor, eller i form av värdepapper och annan fast eller lös egendom genom testamente, gåva eller anslag.

3.2 Disposition av intäkter. Riksföreningens styrelse disponerar alla intäkter, inklusive lokalavdelningarnas. Överföringar av medel till MDA i Israel sker endast genom styrelsens försorg.

3.3. Räkenskapsår är kalenderår

3.4. Revision. Föreningens räkenskaper granskas årligen av en till två, från styrelsen oberoende revisorer. Det ska finnas en till två revisorssuppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmöte för en period av ett år vardera.

§ 4. Organisation

4.1. Ledning. Verksamheten leds av en styrelse, utsedd vid föreningsstämma.

4.2. Riksförening. SMDA är en riksförening med säte i Stockholm.

4.2.1. Lokalavdelningar. Riksföreningens styrelse kan organisera medlemmarna i sammanhängande geografiska områden i lokalavdelningar. Administrativt och organisatoriskt utgör lokalavdelningarna en del av riksföreningen.

4.2.2. Ledning av lokalavdelning. Riksföreningens styrelse utser, med hjälp av lokalavdelningens medlemmar en lokal arbetsgrupp. Riksföreningens styrelse uppdrar till arbetsgruppen att ansvara för lokalavdelningens löpande verksamheten. Lokalavdelningen utser en sammankallande och fördelar ansvar och arbetsuppgifter inom sig. Riksföreningens styrelse adjungerar efter förslag från lokalavdelningen, en ledamot av lokalavdelningens arbetsgrupp till sig, samt utser en ersättare till denne. Adjungerad ledamot – och ersättare till denne – äger närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt, vid alla styrelsesammanträden.

§ 5 Föreningsstämma

5.1. Ordinarie föreningsstämma – årsmöte- skall hållas årligen under mars månad.

5.2. Extra föreningsstämma utlyses av föreningens styrelse, eller när minst 50 medlemmar önskar det för angivet ändamål.

5.3. Kallelser till föreningsstämma skall delges medlemmarna skriftligt och vara dem tillhanda senast 14 dagar före mötet. Det skall framgå av kallelsen till mötet vilka beslutsärenden som skall förekomma.

5.4 Motioner till ordinarie föreningsstämma skall ha inkommit till styrelsen senast den 15 februari.

5.5. Röstberättigad vid föreningsstämma är närvarande medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande år. Fullmaktsröstning medges inte.

5.6. Beslut fattas genom enkel majoritet, utom i fall som avses i §9 och §10. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av 6 – 9 medlemmar, samt högst tre suppleanter. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Ordförande och ledamöter utses för en period av två år. Suppleanter utses för ett år. Mandatperioderna bör utformas så att hälften av ledamöterna utses vid varje årsmöte. Ledamöter och suppleanter kan väljas om. Ordförande väljs av föreningsstämma. Styrelsen utser inom sig funktionärer efter behov. Förtroendeposter är oavlönade. Styrelsen har dock rätt att besluta om arvoden i särskilda fall.

§ 7 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningssmma skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande (föreningens ordförande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera mötets protokoll
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
8. Revisorernas rapport
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande för föreningen (2 år)
11. Val av styrelseledamöter (2 år)
12. Val av suppleanter (1 år)
13. Val av valberedning (1 år)
14. Val av högst två revisorer (1 år)
15. Val av högst två revisorssuppleanter (1 år)
16. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året
17. Propositioner från styrelsen
18. Motioner från medlemmar
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutning (mötets ordförande)

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen i sin helhet – av dem som styrelsen befullmäktigar, dock minst två i förening

§ 9 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras endast genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie. En tid av minst två månader skall förflyta mellan dessa föreningsstämmor. Beslut om stadgeändring fordrar att minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade, medlemmar är eniga.

§ 10 Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen fordrar beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav den ena skall vara ordinarie. En tid av minst två månader skall förflyta mellan dessa föreningsstämmor. Beslut om upplösning av föreningen fordrar att minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade, medlemmar är eniga om beslutet. Upplöses föreningen tillfaller tillgångarna Magen David Adom i Israel.

Om oss

I Israel ansvarar MDA för alla första hjälpen-insatser utanför sjukhusen inklusive ambulansverksamheten, till skillnad från i Sverige där ju landstingen är de som ansvarar för sjukvård och ambulansverksamhet. MDA ansvarar [...]

Mer om SMDA